Skåneland på webben         Scanian panther


"Skåne brukar anses vara en av de få regioner i Sverige som uppvisar en
tydlig kulturell identitet.", Regeringens proposition 1995/96:38

Rörelser

"Vi tänker inte på Malmö [eller Skåne] specifikt när vi ser över Sundet. Vi tänker: där är Sverige.", anställd på danska Öresundsutställningen i SDS 1998-07-17

"Förutom den egna vapenflaggan avser regionen använda den s k skånska flaggan. Denna visar ett gult kors i rött fält och har proportionerna 3-1-3 på höjden samt 3-1-4,5 på längden. Regionfullmäktige föreslås rekommendera kommunerna att vid 'skånsk' flaggning använda denna flagga. Föreskrifter om flaggning utfärdas av regionstyrelsen.", Skånes regionfullmäktige 1999-02-09

Till sist finns några organisationer som mest men ofta inte enbart är kulturhistoriska föreningar (se "Kulturföreningar" längre ner på denna sida!). Deras medlemsantal speglar dock ibland mer intresse för en prenumeration av tidning eller årsbok: De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening, Föreningen Norden i Skåne (3400 medlemmar), Skånes hembygdsförbund (50 000 medlemmar, kolla också denna länken), Blekinge hembygdsförbund och Halländska hembygdsrörelsen samt Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige (kallat "Kulturen", 17 000 medlemmar). Skånedistriktet (3 000 medlemmar, mycket folkdans men en breddning diskuteras också) av Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur finns också. Föreningen Gamla Lund (3 700 medlemmar) har också politiskt inflytande. Byahornet är en kulturtidskrift för hela Skåne med mycket folkkultur (se också här). Ett företag i Christianstad ger ut "Saxo - Kulturhistorisk årsbok för Skåneland". S:t Knutsgillena i gamla Östdanmark ingår i ett gemensamt nätverk.

Befrämjande

Rikspolitik

"Regeringens förslag: Målen för kulturpolitiken skall vara att: [...]
- bevara och bruka kulturarvet,
- främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet."
, (mina valda bitar ur) Kulturpolitikpropositionen 1996/97:3

Regionpolitik

"Den svenska regeringen vet nog inte vilken naturkraft den satt igång genom att på nytt göra Skåne till en enhet.", Kommunstyrelsens ordf i Vellinge, Göran Holm i Sydnytt TV 2 1997-07-01

Regionvalet 2002

"Försöksverksamheten inom ramen för regionförbundet/regionfullmäktige skall, enligt Carl Sonesson, ses som starten på en process mot ett mera federativt system. Så mycket makt som möjligt bör föras över till regionen."
"- Ytterst kan regionen ta ansvar för allt utom nationell lagstiftning, försvar och utrikespolitik."
"Skåneregionen, med dess speciella historiska bakgrund och speciella läge nära Danmark och kontinenten, kan behöva en läroplan anpassad för skånska behov.", Carl Sonesson, Skånes regionstyrelseordförande (Skånes starke man) 1998-2002 (RIP) i Sydsvenska Dagbladet 1998-03-16
"[Carl Sonesson] är inte främmande för [att] geografiskt utöka regionen.", intervju i Sydsvenska Dagbladet 1998-11-04

Politiska partier:

Öresund och ekonomi

"Egentligen är en bättre samordning [av rättsliga normer och sociala system i Öresundsregionen] önskvärd. Frågan är hur mycket som kan uträttas på ett område där nationalstaten har krav på ett enhetligt regelverk inom sitt territorium." Helsingborgs Dagblads ledare 1998-10-03

"Skåningar kan komma att lyda under andra lagar och regler än övriga svenskar.[...]
- Särskilda Skåneregler och lagar är en möjlighet. Man måste vara öppen för det.", Näringsminister Björn Rosengren i Helsingborgs Dagblad 1998-11-06

"Så kallade kollektiva nyttigheter, som broar och vägar, brukar finansieras gemensamt via skatter.", Sydsvenskan i en ledare 1999-11-13 som varnar för att bron inte kommer användas p g a de alltför höga broavgifterna

Kultur och turism

Media

"Digital-TV kan hjälpa oss att överbrygga det stora mentala avståndet i Skåne och få alla att inse att vi är skåningar.", Landshövding Bengt Holgersson i Kristianstadsbladet, 17 mars 1998

Skånelandsbygder och Bornholm

Bloggar

Diskussion

"Från ett inhemskt perspektiv kan man urskilja både regionala och lokala särdrag, vilket ger oss möjlighet att uppfatta mångfalden och rikedomen i landet och inte enbart ett enhetligt svenskt kulturarv.", Kulturpolitikpropositionen 1996/97:3

Uppdateringar och webbkameror

Heraldik

"Det är viktigt att Skåne ska ha den rätta symbolen, med de rätta färgerna rött och gult. Alltså inte blått och gult, som det nu föreslagna regionvapnet.", Fil dr i Heraldik, Jan Raneke i NST 1999-02-21

"[Lunds universitets] sigill är en av de grövsta försvenskningssymboler som finns i Skåneland.", anonym

Historia

"En levande demokrati förutsätter både utbildning och bildning. Kulturen är samtidens känselspröt in i framtiden. Här blandas historiens identitet med förhoppningarnas nyfikenhet.", Göran Persson i Regeringsförklaringen 6 okt 1998

Släktforskning

Språk

"Det finns enligt vår uppfattning inte någon anledning att stödja de gamla och lokalt färgade uttrycksformer som folkmålen är, genom en ökad användning av dem i offentliga sammanhang.", (mina valda bitar ur) Steg mot en minoritetspolitik, sektion 1, SOU 1997:192

Skånemål - våûrt itt måûl (our own language) - texter upptecknade på dialekter - texts in Scanian dialects Scanian - language or dialect?

[Förvirrad beträffande "härader"? Karta här eller en större (Skåneland utom Bornholm) här]

Lek och halvt allvar

Skånelands sånger

Kulturföreningar, arrangemang och priser

Student societies

Övrigt

"Rotlöshet och historielöshet [...] har frammanat extremt nationalistiska åsikter.", Carl XVI Gustav visad i SVT1 1998-09-22

Multi-links to pages in Scania


I take no responsibility for the contents of the pages to which I have links to on
this page. I may or I may not agree with them.
Other cultural regions of Sweden.
Back to my homepage.